vacature


Vacature secretaris SOL

 

Inleiding/aanleiding

Per 1 maart 2023 is de vacature vacant van secretaris van de SOL. In dit document geeft het bestuur van de SOL aan wat de secretaris voor werkzaamheden uitvoert. Ook geven we aan hoe de SOL en de gebiedsteams zijn georganiseerd en wat de onderlinge werkwijze is.

Op basis van dit document kun je voor jezelf een goed beeld vormen of de functie van secretaris iets voor jou is.

 

Werkzaamheden secretariaat:

 • Agendabeheer voor de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur (DB resp. AB)
 • Notuleren vergadering DB en contacten onderhouden met externe notulist voor vergaderingen AB
 • Jaarplanning maken voor DB en AB en up to date houden
 • Beheer email- en post voor het bestuur met externen vanuit secretariaat@sol-loonopzand.nl
 • Beheer interne- en externe communicatie bestuursaangelegenheden
 • Jaarverslag en jaarrekening opmaken in nauw overleg met de andere bestuursleden
 • Verzorgen archief van de SOL

 

Inhoudelijke inbreng in het dagelijks bestuur en algemeen bestuur:

 • Eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke zaken vanuit derden richting bestuur
 • Inbreng leveren in te formuleren beleid binnen de SOL vanuit persoonlijke knowhow en eigen netwerk
 • Signaalfunctie richting bestuur van wat er speelt bij de ondernemers in onze gemeente waar de SOL weet van moet hebben en wellicht een rol in heeft te vervullen.
 • (mede-) vertegenwoordig(st)er namens de SOL bij extern overleg met ondernemers, gemeente Loon op Zand en andere organisaties.
 • Bijhouden van relevante ontwikkelingen en thema’s die van belang zijn voor ‘ondernemend’ Loon op Zand, SOL en/of gebiedscommissies
 • Eerste contactpersoon en ‘linking pin’ voor gebiedscommissie bedrijvenpark Kaatsheuvel

 

Gemiddeld genomen moet je rekenen op ca. 10 uur per maand voor bovengenoemde zaken, wisselend per maand. Alle functies binnen de SOL worden uitgevoerd door vrijwilligers, wel is een passende onkostenvergoeding beschikbaar. De sfeer binnen de SOL is goed, we gaan open met elkaar om en we weten elkaar te vinden op het moment dat het nodig is.

Voor specifieke vragen: bel, mail of app mij: Kees van Haaren (voorzitter SOL), Mob.nr.: 06 37320165 of email: kees@sol-loonopzand.nl   

 

Kaatsheuvel, 1 maart 2023.

Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) Overzicht organisatie en werkwijze

Peildatum: 1 maart 2023

 

Inleiding/historie

 

De Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) is in 2012 opgericht door de Winkeliersvereniging Kaatsheuvel (WVK), de Loonse Ondernemers Vereniging (LOV) en het Ondernemers Platform Gemeente Loon op Zand (OPG).

 

SOL heeft  2 hoofddoelen:

 

       01 belangenbehartiging voor het totale ondernemersveld in onze gemeente

 

       02 beheer van het ondernemersfonds voor centrum- en parkmanagement (CM en PM) in de

            kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.

 

Ondernemersfonds

Het ondernemersfonds is bedoeld om projecten en activiteiten van en voor de gezamenlijke ondernemers te realiseren in de centrumgebieden en op de bedrijventerreinen. Het ondernemersfonds wordt gevoed door reclamebelasting te laten heffen door de gemeente. Deze reclamebelasting is gebaseerd op de WOZ waarde en wordt op verzoek van de ondernemers verenigd in de SOL geheven waardoor iedereen mee betaalt aan de projecten en activiteiten ten behoeve van het ondernemersklimaat en infrastructuur. Samen sterk geldt dus voor allen.

De heffing is gebonden aan bepaalde gebieden. Het centrum van Kaatsheuvel en het centrum van Loon op Zand en het Bedrijvenpark Kaatsheuvel zijn op dit moment de drie gebieden waar geheven wordt. Elk van deze gebieden heeft een gebiedscommissie die namens de ondernemers zorgt voor een activiteitenplan en de uitvoering er van. De activiteiten worden gefinancierd vanuit het ondernemersfonds.

 

Parkmanagement (PM) en Centrummanagement (CM)

De ondernemers in de drie gebieden zijn vooral bezig met hun onderneming waardoor het wenselijk c.q. noodzakelijk is om centrum- en parkmanagers aan te stellen die betaald worden vanuit het ondernemersfonds. Wim Aussems is centrummanager voor centrum Kaatsheuvel en voert ook het parkmanagement uit voor Bedrijvenpark Kaatsheuvel. Centrum Loon op Zand kiest er thans voor om deze taken bij de gebiedscommissie onder te brengen gezien de schaalgrootte en het betrekkelijk bescheiden budget.

 

Taken CM en PM

(Laten) Uitvoeren van de geplande activiteiten van het jaarplan

Communicatie met de bedrijven (ophalen klachten en/of wensen)

Communicatie met de gemeente over de verzamelde wensen en/of klachten

(Mede) Opstellen van het jaarlijkse activiteitenplan en begroting

De belangen van de ondernemers behartigen in en buiten de regio/gemeente

Proactief zaken aandragen die van nut en/of belang zijn voor de ondernemers

Ondernemers met gemeenschappelijke belangen en/of wensen met elkaar in contact brengen

 

De CM/PM wordt betaald uit de begroting van de gebiedscommissie die weer wordt gevoed vanuit het ondernemersfonds. De gebiedscommissies bepalen zelf in welke mate zij CM/PM willen inzetten dus welk deel van hun begroting daar aan wordt besteed.

Algemeen Bestuur (AB)

De Stichting Ondernemend Loon op Zand heeft een Algemeen Bestuur dat bestaat uit:

 • Voorzitter                                             Kees van Haaren                         Centrum Loon op Zand
 • Secretaris                                            vacature (per 1 maart 2023)        Bedrijvenpark Kaatsheuvel
 • Penningmeester                                  Piet den Hartog                           Centrum Kaatsheuvel
 • Lid                                                       Jan Wellens namens                   Bedrijvenpark Kaatsheuvel
 • Lid                                                       Gerard van Wezenbeek              Centrum Kaatsheuvel
 • Lid                                                       Ron van Vugt                              Centrum Loon op zand

 

De belangrijkste taken van het Algemeen Bestuur zijn:

 • (Laten) Opmaken van de begroting en jaarrekening van de stichting SOL
 • Jaarlijks vaststellen tarieven reclamebelasting
 • Maken en doen laten uitvoeren beleid
 • Gesprekspartner voor instanties en gemeente waarbij in de praktijk die communicatie naar het DB wordt gedelegeerd
 • Het behartigen van de belangen van de SOL in en buiten de regio/gemeente (gedelegeerd naar DB)
 • Het beheren van het ondernemersfonds (gedelegeerd naar DB)
 • Het AB en DB komen tweemaandelijks bij elkaar of zoveel vaker als nodig

 

Dagelijks Bestuur (DB)

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur met als belangrijkste taken:

 • Het behartigen van de belangen van de SOL in en buiten de regio/gemeente
 • Het beheren van het ondernemersfonds
 • Toezien op de totstandkoming van de diverse activiteitenplannen van de nu nog drie gebiedscommissies ten behoeve van de tarifering van de reclamebelasting ten behoeve van het ondernemersfonds
 • Organiseren van de communicatie tussen de gemeente en de SOL (leden cq gebiedscommissies) en de communicatie tussen de leden c.q. de gebiedscommissies
 • Werven van leden of er op toezien dat er leden geworven worden voor de diverse gebiedscommissies.
 • Elke DB lid is gekoppeld aan een gebiedscommissie.

 

Gebiedscommissies

De drie gebieden Centrum Kaatsheuvel, Centrum Loon op Zand en Bedrijvenpark Kaatsheuvel hebben elk een gebiedscommissie met als belangrijkste taken:

 • Opstellen jaarlijks activiteitenplan met begroting
 • Aanstellen en aansturen CM/PM
 • Organiseren van communicatie en overleg met de bedrijven in hun gebied
 • Verzamelen van wensen en/of klachten t.a.v. de gemeente en/of andere instanties
 • De verzamelde wensen en/of klachten bespreken met de CM/PM die in overleg gaat met de gemeente en/of andere instanties

 

Opmerking: de gebiedscommissies komen in principe maandelijks bij elkaar in bijzijn van CM/PM

                    De gebiedscommissies bepalen zelf in overleg met hun achterban welk bedrag er nodig is om de jaarlijkse activiteiten/projecten                      vanuit hun jaarlijkse activiteitenplan uit te kunnen voeren. Dit bedrag is bepalend voor het tarief van de reclamebelasting. Een                          grote ambitie kan leiden tot een hoog tarief van de reclamebelasting wat geen probleem hoeft te zijn als dit is besproken met de                      achterban.

 

Communicatie en overleg:

 

Communicatie met de gemeente

Vanuit de gemeente is er aangegeven dat bij voorkeur met de CM/PM gecommuniceerd wordt over klachten/wensen/opmerkingen vanuit de gebiedscommissies en niet met individuele bedrijven.

Ook vanuit de SOL is steeds aangegeven dat dit de Koninklijke weg is zodat de rol van de CM/PM duidelijker en steviger wordt en daarmee ook haar verantwoordelijkheid naar de bedrijven toe.  De CM/PM is de betaalde professional die deze problemen voor de ondernemers moet oplossen zodat zij zich met het ondernemen kunnen bezig houden. Tevens is het voor de gemeente en instanties duidelijk(er) hoe de communicatielijnen met de SOL en haar gebiedscommissies lopen.

 

Overleggen

Afgesproken is om niet maandelijks te vergaderen, maar vijf keer per jaar en op de eerste dinsdag in de maanden februari, april, juni, september en november.  Mocht er aanleiding toe zijn, dan zal een extra vergadering ingelast worden.

Voorafgaand aan het AB is er steeds een DB en er is minimaal 2 maal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van het college vann B&W. Na lek AB komt er een nieuwsbrief uit.
Het AB en de gezamenlijke gebiedscommissies komen 2 maal per jaar bij elkaar (september en maart)

 

Planning overleggen DB en AB in 2023

      Woensdag 01 februari 2023                         DB                    19.30 uur       Lek 32 Kaatsheuvel  

      Dinsdag 07 februari 2023                             AB                    19.30 uur       Vrijwilligershuis

      Woensdag 29 maart 2023                            DB                    19.30 uur       Lapvoet 28 Kheuvel

      Dinsdag 04 april 2023                                   AB                    19.30 uur       Vrijwilligershuis

      Woensdag 31 mei 2023                               DB                    19.30 uur       Lek 32 Kaatsheuvel

      Dinsdag 06 juni 2023                                    AB                    19.30 uur       Vrijwilligershuis

     Woensdag 30 augustus 2023                        DB                    19.30 uur       Lapvoet 28 Kheuvel

     Dinsdag 05 september 2023                          AB                    19.30 uur       Vrijwilligershuis

     Woensdag 01 november 2023                       DB                    19.30 uur       Lek 32 Kaatsheuvel

     Dinsdag 07 november 2023                           AB                    19.30 uur       Vrijwilligershuis

 

Stichting Ondernemend Loon op Zand

 

                                                       Secretariaat (tijdelijk per 1 maart 2023): Lek 32, 5172BR, Kaatsheuvel

                                                       E-mail: secretariaat@sol-loonopzand.nl

                                                       Mobiel nummer: 06 - 3732 0165

                                                       Website: www.sol-loonopzand.nl

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

 

Gebiedscommissie Bedrijventerrein Kaatsheuvel

 

                 Jan Wellens                               Voorzitter                          (Jan Wellens BoschCarservice)

                 Maarten Verschure                    Lid                                    (All American Imports)

                 Joost Dingemans                       Lid                                    (Dingemans Bedrijven)

                 Hans Damen                              Lid                                    (Habraken)

                 Jurgen Verhoeven                     Lid                                     (Juritex)

                                                                                                     

Parkmanagement:                                                                 Wim Aussems                                 

 

 

Gebiedscommissie Centrum Loon op Zand

 

                Ron van Vugt                            Voorzitter

                Frank van Wel                           Lid

                Maikel van de Velde                  Lid

 

Gebiedscommissie Centrum Kaatsheuvel

 

               Gerard van Wezenbeek             Voorzitter                           (Primera)

               Dennis van der Velde                 Lid                                     (Expert)

               Femke Snoeren                         Lid                                      (Proeff)

               Peter Bats                                  Lid                                      (Chez Pierre)

               Geerd van Grinsven                   Lid                                      (Juwelier van Grinsven)

 

Centrummanager                                                                                  Wim Aussems

 

De commissies van gebiedscommissies centrum Kaatsheuvel

 

 • Commissie Heel Schoon en veilig. (3 ondernemers)
 • Commissie Sfeer en Openbare Ruimte. (4 ondernemers)
 • Commissie Digitale Communicatie. (3 ondernemers)
 • Commissie Evenementen en Activiteiten. (3 ondernemers en 2 externe partners/ vrijwilligers)
 • Commissie Vastgoed en Leegstand. (voorzitter gebiedscommissie/1 ondernemer ,

   vastgoedeigenaar,   wethouder- en ambtenaar EZ)

 

opmerking: de commissies staan onder leiding van de centrummanager.

 

 

                                                                                      ###